1. Blog

Những câu chuyện tình yêu xung quanh các bài hát bất hủ

blog

Aug 16, 2013
Category: blog
Posted by: admin
Hạnh phúc là cái cho đi để mang lại hạnh phúc cho người khác. Và ta sẽ thực sự cảm thấy điều đó khi nhìn thấy người ta yêu thương được hạnh phúc
Aug 16, 2013
Category: blog
Posted by: admin
Tại sao là 25 phút mà không phải là một con số khác? Bởi đám cưới ở nhà thờ theo nghi lễ kéo dài đúng 25 phút. Sau khoảng thời gian ấy,người con gái đã thuộc về một người khác,anh đã đến muộn. Anh không tìm nàng ở nhà thờ,chỉ vì anh nghĩ rằng anh không thể tìm thấy nàng ở nơi ấy, nơi mà anh tin rằng nàng chỉ bước vào sánh đôi cùng anh…

--------------


1, Blog | 1, giới thiệu | 2, liên hệ | 2, vector | 1, động vật | 2, hoa văn | 2, thiệp cưới | 2, ánh sáng | 2, cây cối | 2, phần mềm | 1, phần mềm văn phòng | 2, đồ họa | 2, kỹ thuật | 2, hài hước | 1, truyện tranh | 1, Announcements |

1, Blog | 2, giới thiệu | 2, liên hệ | 1, vector | 2, động vật | 2, hoa văn | 2, thiệp cưới | 2, ánh sáng | 2, cây cối | 1, phần mềm | 2, phần mềm văn phòng | 2, đồ họa | 2, kỹ thuật | 1, hài hước | 1, truyện tranh | 1, Announcements |

1, Blog | , giới thiệu | , liên hệ | 1, vector | , động vật | , hoa văn | , thiệp cưới | , ánh sáng | , cây cối | 1, phần mềm | , phần mềm văn phòng | , đồ họa | , kỹ thuật | , hài hước | , truyện tranh | , Announcements |

1, Blog | , giới thiệu | , liên hệ | , vector | , động vật | , hoa văn | , thiệp cưới | , ánh sáng | , cây cối | , phần mềm | , phần mềm văn phòng | , đồ họa | , kỹ thuật | , hài hước | , truyện tranh | , Announcements |

content, Blog | content, giới thiệu | content, liên hệ | content, vector | content, động vật | content, hoa văn | content, thiệp cưới | content, ánh sáng | content, cây cối | content, phần mềm | content, phần mềm văn phòng | content, đồ họa | content, kỹ thuật | content, hài hước | content, truyện tranh | content, Announcements |

 

SCRIPT_NAME = /index.php
app_name = CMS
sitename = Download free, tải phần mềm, hướng dẫn, tutorial, hài, truyện cười
lang =
encoding = utf-8
feu_smarty = Object
content_obj = Object
content_id = 15
page = 15
page_id = 15
page_name = blog
page_alias = blog
position = 1
friendly_position = 1
search_actionid = cntnt01
hogan = onfocus="if(this.value==this.defaultValue) this.value='';" onblur="if(this.value=='') this.value=this.defaultValue;"
searchtext = Tìm kiếm...
startform = <form id="cntnt01moduleform_1" method="post" action="http://cohet.com.vn/" class="cms_form"> <div class="hidden"> <input type="hidden" name="mact" value="Search,cntnt01,dosearch,0" /> <input type="hidden" name="cntnt01returnid" value="15" /> </div>
label = <label for="cntnt01searchinput">Search</label>
searchprompt = Search
submittext = Submit
endform = </form>
menuparams = Array (4)
count = 1
nodelist = Array (16)
number_of_levels = 10000
node = Array (9)
classes = menuactive parent
prevpage = &lt;
firstpage = &lt;&lt;
nextpage = &gt;
lastpage = &gt;&gt;
pagenumber = 1
pagecount = 1
oftext = of
pagetext = Page
itemcount = 2
items = Array (2)
category_label = Category:
author_label = Posted by:
param_category = blog
param_summarytemplate = blog
param_moretext = Chi tiết
param_start = 1
param_module = News
category_name = blog
cats = Array (1)
entry = Object
abc = Object

 

 

  Trang sau: giới thiệu